Ly Trí Vinh

February 11, 2019

🤟🤟🤟 Hình ảnh chụp hậu trường buổi quay ra mắt kĩ thuật #SoftBrows của Trí

🤟🤟🤟 Hình ảnh chụp hậu trường buổi quay ra mắt kĩ thuật #SoftBrows của Trí
January 25, 2019

Congratulations for The Advance Class 21-22-23-24 Jan 2019 that has been successfully completed <3 <3 - TVL PMU Academy - TriVinh Ly

Congratulations for The Advance Class 21-22-23-24 Jan 2019 that has been successfully completed <3 <3 - TVL PMU Academy - TriVinh Ly
January 11, 2019

Congratulations for The Basic Class 7-8-9-10-11 Jan 2019 that has been successfully completed <3 <3 - TVL PMU Academy - TriVinh Ly

Congratulations for The Basic Class 7-8-9-10-11 Jan 2019 that has been successfully completed <3 <3 - TVL PMU Academy - TriVinh Ly
December 6, 2018

MáyLàmHairStroke – TVL PMU Academy – Trí Vinh Ly PMU