CoveredOldTattoo-Over10TimesTattoo-PayWithHugeSmile- Xử lý chân mày chị khách đi tứ xứ làm rồi sửa hơn 10 lần, xoá sửa liên tục nên da bị chai cứng và bóng lên – TVL PMU Academy – Tri Vinh Ly